• product banner

Guşak konweýeriniň amaly artykmaçlyklary

Häzirki wagtda içerki senagat kärhanalarynda ulanylýan guşak konweýer diňe bir önümçilikde we daşamakda uzak materialy daşamagyň artykmaçlygyna eýe bolman, eýsem önümçilik we transport prosesinde üznüksiz material ibermegiň täsirini netijeli durmuşa geçirip we döwrebaplaşdyrmagy amala aşyryp biler. we önümçiligi awtomatlaşdyrmak;diňe bir serişdeleriň sarp edilmegini tygşytlaman, eýsem materiallary daşamak prosesinde has ygtybarly we ygtybarly edýär.

conveyor<

Önümçilik we daşamak üçin ulanylanda, guşak konweýerini her önümçilik kärhanasynyň dürli önümçilik prosesi talaplaryna laýyklykda uzaldyp ýa-da gysgaldyp bolýar.

Guşak konweýeriniň ykjam gurluşyň, ýagty çarçuwanyň, aňsat sökmegiň we ş.m. artykmaçlyklary bar, hiç hili infrastruktura goýmazdan gönüden-göni işlemek mümkin.Taşlaýjy tarapyndan iberilýän materialyň agramynyň ululygy we konweýeriň geçiriji kuwwaty, daşaýyş aralygy uly bolanda, kemer konweýeriniň aralyk sürüjisi materialy ibermegiň talaplaryna laýyk bolup biler.Haçan-da material eltmek üçin konweýer kemerine ýetirilende, konweýer kemeriniň sürtülmesi bilen materialy has gowy sürüp bolýar.Şonuň üçin guşak konweýer dürli önümçilik pudaklarynda giňden ulanylýar.

“Xinxiang Hongda Wibrating Equipment Co., Ltd.” titreýän hereketlendirijileri öndürmekde, skriniýa we eltip bermekde ýöriteleşendir, önümçilik kärhanalarynyň birinde gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we hyzmatdyr.
Önümlerimiz dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edilýär.Müşderilerimizden gowy seslenme alýarys.Önümlerimiz esasan kömür gazmak, metallurgiýa, daş, gurluşyk materiallary, lukmançylyk, himiýa senagaty, däne, elektrik energiýasy, sement, maşyn öndürmek we beýleki pudaklarda ulanylýar.Kompaniýa "hil boýunça ýaşamak, abraý bilen ösmek" isleýär.Siziň bilen has gowy geljegi dörederis diýip umyt edýäris.


Iş wagty: Maý-23-2022