• product banner

Wibrasiýa ekranynda modeli nädip tassyklamaly?

“Xinxiang Hongda Wibration Equipment Co., Ltd” titreýän ekran maşynynyň ökde öndürijisidir. 1986-njy ýyldan bäri titremek pudagynda ýöriteleşýäris. “VIBRATING EKRANYNDA MODELI NOWDIP EDIP BOLANOK?” Size paýlaşmak isleýäris. Işgärler we tehnikler titrän ekranda modeli nädip tassyklamalydygyny bilenoklar.Iň esasy prinsip, titreýän ekrany ulanmak bilen müşderiniň maksadyny tassyklamakdyr. Mysal üçin, haramlygy aýyrmak, bahalandyrmak ýa-da süzmek üçin? Ulanyşyň dürli maksadyna esaslanyp, size laýyk titremäni saýlamaga kömek edip bileris. Mundan başga-da, titreýän ekranlaryň aglaba köplügi müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner: titreýän ekranyň gatlaklary. Deşik deşiginiň ululygy we tor materialy.etc. Aşakdaky nokatlara serediň:

1. Maddy ady we aýratynlyklary
Umuman alanyňda, uzak möhletli önümçilik we satuw prosesinde titreýän ekran öndürijileri tejribe esasynda materiallar üçin has amatly käbir modelleri jemlärler, şonuň üçin ulanyjylara material saýlamagyň kynlygyny ep-esli azaldyp biljek material atlaryny bermek gaty zerurdyr. .Bir materialyň fiziki aýratynlyklaryny kesgitläň.Mysal üçin, material bölejikleriniň ululygy, materialyň aýratyn agyrlyk güýji, ýelmeşigi ýa-da çyglydygy.Materialyň fiziki aýratynlyklary barlag effektine gönüden-göni täsir eder.
2. Ulanyş maksady
Enjamlary ulanmagyň maksady, skriniň ýa-da süzgüçiň maksady ýaly saýlama-da möhüm täsir edýärmi?Eliň derejesi nähili?
3. Ses talaplaryny gaýtadan işlemek
Dürli ulanyjylaryň köp halatlarda materiallaryň işleýiş ukybyna dürli talaplary bar we ulanyjylaryň işleýiş ukybynyň talaplary hem saýlamak üçin möhüm salgylanma bolup durýar.
4. Meşhur apertura
Ulanyjynyň ekranyň dykylmagyna bolan islegi çyzykly yrgyldy ekrany görnüşi üçin möhüm salgylanmalardan biridir.Uly tor belgisi bolan ekrany kiçijik bir san bilen deňeşdireniňde ekrandan geçmek aňsat däl.
5. Materiallaryň paýy
Materialyň galyňlygynyň we inçe materialyň gatnaşygyny takyk biliň, materialyň aralaşmagyna baha berip bilersiňiz.


Iş wagty: Maý-12-2022