• product banner

Çyzykly yrgyldy ekrany bilen tegelek titreýän ekranyň arasyndaky tapawut (YK Series)

Wibrasiýa ekranynyň köp klassifikasiýasy bar, materialyň traýektoriýasyna görä tegelek titreýän ekrana we çyzykly ekrana bölünip bilner, bularyň ikisi hem gündelik ekran enjamlaryny öndürmekde ulanylýar.Ajaýyp barlag enjamy döwmek we üwemek önümçiliginde az ulanylýar we bu ýerde kän bir deňeşdirmeýäris.Tegelek titreýän ekran we çyzykly titreýän ekran stili we gurluş düzümi düýpgöter tapawutly däl, material ekranyň üstündäki titremeden geçýär we barlag maksadyna eýe bolýar, ýöne dürli titremäniň traýektoriýasy ekranyň maksadyna gönüden-göni täsir eder.

yk (1)
Çyzykly wibrasiýa ekrany

yk (2)

Tegelek titreýän ekran (YK seriýaly wibrasiýa ekrany)

Iş prinsipi

➤ Tegelek titreýän ekran

Elektrik hereketlendirijisi eksentrik blokyň ýokary tizlikde aýlanmagy üçin v-guşak bilen hereket edýär, bu merkezden gaçyryş inersiýa güýjüni döredýär we belli bir amplitudanyň tegelek hereketini öndürmek üçin ekran gutusyny tolgundyrýar we ekrandaky materiallar şoňa sezewar edilýär ekran gutusy tarapyndan meýilli ekranyň üstünde iberilýän impuls we üznüksiz zyňmak hereketini döredýär we klassifikasiýany durmuşa geçirmek üçin material ekranyň deşiginden kiçi bölejikleri ekrana çykarýar.

Wibrasiýa ekrany

➤ Çyzykly titreýän ekran

Wibrasiýa hereketlendirijisini titremäniň çeşmesi hökmünde ulanyp, çyzykly hereket etmek bilen material ekrana zyňylýar.Material, iýmitlendirijiden ekran enjamynyň girelgesine deň girýär we degişli rozetkalaryndan çykýan köp gatlakly ekranyň üsti bilen ekranyň ýokarsy we aşagyndaky birnäçe aýratynlyklary öndürýär.

Tapawut deňeşdirmesi

Deşik deşmek hadysasy

Tegelek titreýän ekranyň materialy, ekranyň üstündäki parabolik tegelekde hereket edýär, materialyň güýçlenýän güýjüni gowulandyrmak üçin material mümkin boldugyça dargaýar we ekranyň deşigine dykylan material hem böküp biler, bu hadysany azaldar. deşik blokirlemek.

Gurnama tertibi

Ekranyň üstündäki kiçijik ýapgytlyk sebäpli, ekranyň beýikligi peselýär, bu amaly tertibe salmak üçin amatly.

➤ Ekranyň ýapgyt burçy

Materialyň bölejikleriniň ululygyna görä, tegelek yrgyldy ekrany ekranyň üstündäki ýapgyt burçuny üýtgedip biler, şeýlelik bilen materialyň ekranyň üstündäki hereket tizligini üýtgedip we ekranyň işleýiş ukybyny ýokarlandyrar.Umuman aýdanyňda, çyzykly titreýän ekranyň önümçiliginde ekranyň ýapgyt burçy az.

Wibrasiýa ekrany

➤ Material

Umuman alanyňda, tegelek titreýän ekran has galyň tabaklar bilen we guty marganes polatdan ýasalýar, bu bolsa barlag wagtynda materialyň täsirine garşy durmak üçin.Çyzykly titreýän ekran esasan ýeňil plastinkadan ýa-da poslamaýan polatdan ýasalýar.

➤ Programma meýdany

Tegelek titreýän ekran, esasan, magdan, kömür we karýer ýaly magdançylyk pudagynda giňden ulanylýan ýokary agyrlyk güýji, uly bölejikler we ýokary gatylykly materiallary ekranlaşdyrýar.Çyzykly ekran, esasan inçe bölejikler, ýeňil agyrlyk güýji we pes gatylygy bolan materiallary ekranlaşdyrýar, esasan gury poroşok, inçe granular ýa-da mikronlaşdyrylan materiallar we adatça azyk, gurluşyk materiallary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Capacity Işlemek ukyby

Tegelek titreýän ekran üçin, tolgundyryjy ekran gutusynyň agyrlyk merkeziniň üstünde ýerleşdirilenligi sebäpli, ekran gutusynyň iki ujunyň elliptik uzyn oky aşaky sekizine we elliptik uzyn okunyň ýokarky ujuna. Iýmit ujy materiallaryň çalt ýaýramagy üçin amatly akymyň ugruna seredýär, akymyň elliptik uzyn okunyň ýokarky ujy bolsa akymyň ugruna garşy bolup, maddy hereketiň tizligini peseldýär. materiallary ekranyň üsti bilen, tegelek ýaý görnüşli ekran ýüzüni süpürmek we gaýtadan işleýiş kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin ekran maşynynyň täsirli meýdanyny ýokarlandyrmak.
Mundan başga-da, materiallary ekranlaşdyrmak kyn bolansoň, tegelek titremäniň ekrany eplenmegi öwrüp biler, şeýlelik bilen titremäniň ugry material hereketiniň ugruna ters bolar we ekranyň üstündäki material hereketiniň tizligi azalýar (ýagdaýda) Ekranyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin şol bir ekranyň ýüzüne ýapgyt we egirme tizligi).

➤ Daşky gurşawy goramak

Çyzykly titreýän ekran doly ýapyk gurluşy alyp biler, tozan aşmaz, daşky gurşawy goramak üçin has amatly.


Iş wagty: Maý-23-2022