• product banner

Laboratoriýa derňewi üçin SY Test elek şekeri

Gysga düşündiriş:

Marka ady Hongda
Diametri 200mm, 300mm
Gatlak 1-8 gatlak
Material Poslamaýan polat 304/316
Naprýa .eniýe 220V, 50, leeke faza
Ulanylyşy Bölejikleriň ululygynyň derňewi

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SY Test elek şekeri üçin önümiň beýany

SY synag elek sarsdyryjy.Şeýle hem bellidir: adaty elek, analitiki elek, bölejikleriň ululygy.Esasan bölejikleriň ululygynyň gurluşyny, barlagda, süzgüçde we bölejikleriň ululygynyň gurluşynda, suwuk gaty mazmunda we laboratoriýada granula we poroşok materiallarynyň mukdaryny kesgitlemekde ulanylýar.2 ~ 7 bölejik segmentinden 8 gatly elek ulanylyp bilner.

Synag elekiniň ýokarky bölegi (gözden geçiriji elek) durnukly hozdan, basyş plastinkasyndan, elek örtüginden, elek çarçuwasyndan, orta elek çarçuwasyndan, elek aşagyndan, izometrik sazlaýjy çybykdan we ş.m. ähli bölekler ýokary hilli SUS304 poslamaýar. polat.

SY Test Sieve Shaker (1)
SY Test Sieve Shaker (5)

Aýratynlyklary

1. Bütin enjam dizaýnda ykjam, hil taýdan ygtybarly, agramy ýeňil, ululygy kiçi, ýerleşdirmek we ykjam ulanmak üçin amatly;
2. Röleň zynjyry seresaplylyk bilen düzülendir we tertip durnukly we ýerliklidir;
3. Ekranyň takyklygy takyk we netijeliligi 0.025-3mm çenli görkezilip bilner;
4. Synag elek işleýän wagty ses iň kiçi bolýar;
5. Wagt relýesi bilen enjamlaşdyrylan, gözleg wagty her minutda erbet däl;
6. Ussat esasy şok siňdiriş dizaýny, galkyny netijeli gorap biler
iş wagtynda enjamyň titremesi;
7. Synag elek gutusy we titreýän plastinka SUS304 poslamaýan polatdan ýasalýar;
8. Synag elekiniň el çarçuwasy uzaldylyp we ýalpyldawuk görnüşde SUS304 poslamaýan polatdan ýasalýar, diwar galyňlygy 0,5 mm, birmeňzeş ýalpyldawuk, güýçli we çydamly, magnit ýok;
9. Ekranyň meshi we ekran çarçuwasy dynç almak we titremek meselesiniň öňüni almak üçin galaýy kebşirlemek arkaly düzülýär.

Jikme-jik bölekler

SY Test Sieve Shaker (3)

Parametr sahypasy

Önümiň ady SY Elek şekerini synap görüň
Diametri 200mm, 300mm
Gatlaklar 1-8 gatlak bar
Materiallar Poslamaýan polat 304 ýa-da 316
Naprýa .eniýe 220V, 50HZ, leekephase ýa-da sen ýalyrtalap edýär
Kuwwat 0.125KW
Tizlik 1440RPM
Şowhun <50db
Amplituda ≤5mm
Meşäniň ululygy 2-500mesh / Düzülip bilner
Ulanylyşy Klassifikasiýa, bölejikleriň ululygynyň paýlanyşy
Umumy ölçeg 450 × 415 × 800mm
Agramy 45kg

Gaplanan we eltip bermek

SY Test Sieve Shaker (4)

Gaplamak:Adaty agaç gap
Ibermek:1-2 iş gününiň içinde standart model. Içinde müşderi modeli3-5 iş günleri(Astandart model üçin ýeterlik paýnamalar!)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  • TD75 Series Fixed Belt Conveyor

   TD75 seriýaly berk guşak konweýer

   TD75 berkidilen guşak konweýeriniň önüminiň beýany TD75 Belli guşak konweýer, uly geçirijiligi, işleýiş arzanlygy, amaly giňligi bolan goldaw enjamy, goldaw gurluşyna görä kesgitli görnüş we ykjam görnüş bar.Geçiriji kemeriň pikiriçe, rezin guşak we polat guşak bar.TD75 berkidilen guşak konweýeriniň aýratynlyklary ...

  • CSB Ultrasonic Vibrating Screen

   CSB Ultrasonik wibrasiýa ekrany

   CSB Ultrasoniki wibrasiýa ekrany üçin önümiň beýany CSB Ultrasonik titreýän ekran (Ultrases titreýän elek) 220v, 50HZ ýa-da 110v, 60HZ elektrik energiýasyny 38KHZ ýokary ýygylykly elektrik energiýasyna öwürmek, ultrases ses geçirijisini girizmek we 38KHZ mehaniki yrgyldama öwürmek. netijeli barlamak we arassa arassalamak maksadyna ýetmek üçin.Üýtgedilen ulgam pes amplitudaly, ýokary ýygylykly ultrases ses titremesini hödürleýär ...

  • ZKS Series Vacuum feeder conveyor

   ZKS seriýaly vakuum iýmitlendiriji

   ZKS Wakuum iýmitlendirijisi üçin önümiň beýany ZKS Wakuum iýmitlendirijisi, wakuum iýmitlendiriji konweýer hökmünde hem tanalýar, granula we tozan materiallaryny bermek üçin wakuum sorujyny ulanýan tozansyz ýapyk turba geçiriji enjam.Wakuum bilen daşky gurşawyň arasyndaky howa basyşynyň tapawudy, turbada gaz akymyny emele getirmek we tozan materiallaryny sürmek üçin ulanylýar.Poroşokyň iberilmegini tamamlamak üçin material hereket edýär....

  • WLS Series Shaftless Screw Conveyor

   WLS seriýaly şaftsyz nurbat konweýer

   WLS şaýsyz nurbat konweýer üçin önümiň beýany WLS şahsyz nurbat konweýer, materialy has rahatlaşdyrýan we dykylmagynyň we ýapylmagynyň täsiriniň öňüni alýan merkezi şahanyň dizaýnyny kabul etmeýär.WLS Düwürtiksiz nurbat konweýerleri, adatça, keseligine ýerleşdirilipdir we obli görnüşde hem ýerleşdirilip bilner, ýöne ýapgyt burçy 30 ° -dan geçmez....

  • Vertical Vibrating Elevator Conveyor

   Dik wibrasiýa lifti konweýer

   Dik wibrasiýa lifti üçin önümiň beýany Dik wibrasiýa lifti himiki, rezin, plastmassa, derman, azyk, metallurgiýa, gurluşyk materiallary tehnikasy, magdançylyk we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan poroşok, blok we gysga süýüm üçin ulanylýar.Dürli önümçiligi gaýtadan işlemegiň talaplaryna laýyklykda açyk ýa-da ýapyk gurluşda ýasalyp bilner. Maşyn ýokary we aşak iki usul bilen material iberýär ...

  • YBS Series Round Tumbler screener

   “YBS Series Round Tumbler” ekrany

   “YBS tegelek tumbler” skrineri üçin önümiň beýany “YBS tegelek tumbler” skrineri, öndürijileriň uly dykyzlygy, ýokary dykyzlygy bilen örtülmegi üçin döredilen täsirli elek enjamydyr.Artificiahli inçe we ultra-inçe poroşoklary we ýörite materiallary gaýtadan işlemek üçin emeli elek hereketiniň iň täsirli simulýasiýasy (elek takyklygy, netijeliligi, umumy silindr elekinden 5-10 esse köp).