• product banner

Dik wibrasiýa lifti konweýer

Gysga düşündiriş:

Marka ady Hongda
Model CL
Buraw diametri  300mm-1800mm
Boýy ýokarlandyrmak <8m
Kuwwat 2 * (0.4-7.5kw)

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dik wibrasiýa lifti üçin önümiň beýany

Dik titreýän elewator himiýa, rezin, plastmassa, derman, azyk, metallurgiýa, gurluşyk materiallary tehnikasy, magdançylyk we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan poroşok, blok we gysga süýüm üçin ulanylýar.Dürli önümçiligi gaýtadan işlemegiň talaplaryna laýyklykda açyk ýa-da ýapyk gurluşda ýasalyp bilner. Maşyn ýokary we aşak iki usul bilen material iberýär.Closedapyk konweýer, zyýanly gazlaryň we tozanyň dökülmeginiň öňüni alyp biler.Müşderileriň isleglerine görä, materialy daşaýarka sowadyş, guratmak, barlamak we beýleki amallary ýerine ýetirmek üçin enjamyň gurluşyny üýtgedip bileris.

Vertical Vibrating Elevator (2)

Iş ýörelgesi

Iki yrgyldy hereketlendirijisi wertikal elewatorda titremäniň çeşmesi hökmünde ulanylýar, ters tarapa hereket edýän göteriş nokadynda kesgitlenen şol bir model hereketlendirijileri.Wibrasiýa motorynyň eksantrik blokyndan emele gelen merkezden gaçyryş güýji atyş ugry boýunça özara hereket edýär, şonuň üçin amortizatorda goldanýan tutuş beden yzygiderli titreýär, şeýlelik bilen tankdaky material ýokary ýa-da aşak süýşýär.

Vertical Vibrating Elevator (6)

Gurluşy

Vertical Vibrating Elevator (4)

Dik wibrasiýa liftiniň aýratynlyklary

1. Beýleki konweýer görnüşleri bilen deňeşdirilende, materialy eltip berende döwmez.
2. Köp materialy dikligine ýetirmek.
3. Kiçijik poluň üstündäki uly kontakt üstü, sowadyş, ýyladyş, guratmak we nemlendirmek ýaly amal funksiýalary bilen birleşmäge mümkinçilik berýär.
4. conveokary geçirijilik ukyby;Sanokary sanitariýa standarty;üznüksiz işlemek - ähmiýetsiz hyzmat etmek;Çalt we arassalamak aňsat;Netijeli işlemek.

Goýmalar

Vertical Vibrating Elevator (1)

Esasan granula materiallaryny eltmek, sowatmak, ýylatmak, guratmak we nemlendirmek üçin ulanylýar.Plastmassa, himiýa, rezin, lukmançylyk, ýeňil senagat, azyk, metallurgiýa, gurluşyk materiallary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Parametr sahypasy

Model

Buraw diametri (mm)

Boýy götermek (m)

Tizlik (RPM)

Amplituda (mm)

Kuwwat (kw)

CL-300

300

<4

960

6-8

0.4 * 2

CL-500

500

<6

960

6-8

0.75 * 2

CL-600

600

<8

960

6-8

1.5 * 2

CL-800

800

<8

960

6-8

2.2 * 2

CL-900

900

<8

960

6-8

3 * 2

CL-1200

1200

<8

960

6-8

4.5 * 2

CL-1500

1500

<8

960

6-8

5.5 * 2

CL-1800

1800

<8

960

6-8

7.5 * 2

Modeli nädip tassyklamaly

Bu enjamy hiç haçan ulanmadyk bolsaňyz ýa-da bize maslahat bermegiňizi isleseňiz, Pls maňa aşakdaky ýaly maglumatlary beriň.
a). götermek isleýän materialyňyz.
b) .Gerekli kuwwat (tonna / sagat)?
ç) beýiklik
d) .Siziň ýerli naprýa .eniýeleriňiz
e) .Börite talap?


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  • TD vetical belt type bucket elevator

   TD vetiki guşak görnüşli çelek lifti

   TD guşak görnüşi çelek konweýeriniň önüminiň beýany TD guşak çelek lifti, aşgazan we siňdiriş ýaly däne, kömür, sement, ezilen magdan we ş.m. ýaly tozan, granula we kiçi göwrümli materiallary dikligine ýetirmek üçin amatly. beýikligi 40m.TD guşak çelek liftiniň aýratynlyklary: ýönekeý gurluş, durnukly işlemek, gazuw-agtaryş görnüşini ýüklemek, merkezden gaçyryş agyrlyk görnüşini düşürmek, material temperaturasy ...

  • YBS Series Round Tumbler screener

   “YBS Series Round Tumbler” ekrany

   “YBS tegelek tumbler” skrineri üçin önümiň beýany “YBS tegelek tumbler” skrineri, öndürijileriň uly dykyzlygy, ýokary dykyzlygy bilen örtülmegi üçin döredilen täsirli elek enjamydyr.Artificiahli inçe we ultra-inçe poroşoklary we ýörite materiallary gaýtadan işlemek üçin emeli elek hereketiniň iň täsirli simulýasiýasy (elek takyklygy, netijeliligi, umumy silindr elekinden 5-10 esse köp).

  • CSB Ultrasonic Vibrating Screen

   CSB Ultrasonik wibrasiýa ekrany

   CSB Ultrasoniki wibrasiýa ekrany üçin önümiň beýany CSB Ultrasonik titreýän ekran (Ultrases titreýän elek) 220v, 50HZ ýa-da 110v, 60HZ elektrik energiýasyny 38KHZ ýokary ýygylykly elektrik energiýasyna öwürmek, ultrases ses geçirijisini girizmek we 38KHZ mehaniki yrgyldama öwürmek. netijeli barlamak we arassa arassalamak maksadyna ýetmek üçin.Üýtgedilen ulgam pes amplitudaly, ýokary ýygylykly ultrases ses titremesini hödürleýär ...

  • ZDP Series Vibrating table

   ZDP seriýaly wibrasiýa tablisasy

   ZDP titreýän tablisa üçin önümiň beýany ZDP titreýän tablisa esasan titremäniň materialynyň gysylmagy üçin ulanylýar, bu platformadaky materialyň titreýän hereketlendirijiniň tolgundyryjy güýjüni sazlamak arkaly formanyň üýtgemegine (köp materialyň görnüşi) öwrülmegine sebäp bolýar. howanyň we materialyň arasyndaky boşluk we el bilen işlemegiň ornuny tutýar.Wibrasiýa tablisasy gaplamanyň gysylmagy, gorag gurluşyk enjamlary üçin hem ulanylyp bilner ...

  • JZO Series 0.15-9KW Vibrator Motor

   JZO seriýasy 0.15-9KW wibratorly motor

   JZO Wibrasiýa Motor üçin önümiň beýany JZO wibrator motory, güýç çeşmesini we yrgyldy çeşmesini birleşdirýän tolgundyryjy çeşme.Rotor şahasynyň her ujunda sazlanyp bilinýän eksantrik bloklaryň toplumy oturdylýar we tolgundyryjy güýç, miliň we eksantrik blokyň ýokary tizlikli aýlanmagy netijesinde döreýän merkezden gaçyryş güýji bilen alynýar.Motor gurluşy ...

  • WLS Series Shaftless Screw Conveyor

   WLS seriýaly şaftsyz nurbat konweýer

   WLS şaýsyz nurbat konweýer üçin önümiň beýany WLS şahsyz nurbat konweýer, materialy has rahatlaşdyrýan we dykylmagynyň we ýapylmagynyň täsiriniň öňüni alýan merkezi şahanyň dizaýnyny kabul etmeýär.WLS Düwürtiksiz nurbat konweýerleri, adatça, keseligine ýerleşdirilipdir we obli görnüşde hem ýerleşdirilip bilner, ýöne ýapgyt burçy 30 ° -dan geçmez....